AKTUALNOŚCI

Ustawa Prawo wodne – opłaty za pobór wody przez energetykę

04.08.2017

Prezydent Andrzej Duda podpisał Prawo wodne, które wprowadza między innymi opłaty za pobór wody przez energetykę, przedsiębiorców czy rolników.

Ustawa Prawo wodne wprowadza do ustawodawstwa polskiego zapisy dyrektywy 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1991) oraz zasady zwrotu kosztów usług wodnych zgodnie z art. 9 dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE 327 z 22.12.2000).

 

Celem nowej ustawy – Prawo wodne jest zmiana nieefektywnego systemu zarządzania gospodarką wodną przez wzmocnienie zlewniowego zarządzania gospodarką wodną oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce. Do tej pory problemem funkcjonowania tego sektora było brak jasno sprecyzowanego systemu finansowania działań mających na celu utrzymywanie wód, poprawę stanu ich jakości oraz realizację inwestycji w gospodarce wodnej.

 

Krajowe zasoby wynoszą rocznie 1,5-1,6 tys. m3. na jednego mieszkańca i są jednymi z najniższych w Europie (porównywane do Egiptu).

 

Ustawa Prawo wodne wprowadza taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, przy czym opłaty od mieszkańców w 2018 i 2019 roku nie mają ulec zmianie. Zostały zmienione maksymalne stawki opłat zmiennych, jaką można będzie pobierać za dostarczenie mieszkańcom wody przeznaczonej do spożycia. Górne opłaty w zależności od wielkości aglomeracji wyniosą: 0,30 gr/m3; 0,2 gr/m3 oraz 0,15 gr/m3 wody.

 

Ostateczne stawki mają być szczegółowo określone w rozporządzeniu Rady Ministrów.

 

Nowe przepisy zakładają ponadto, że od 31 grudnia 2020 r. pobór wody m.in. dla przemysłu będzie obowiązkowo opomiarowany. Liczniki dla dużych konsumentów wody zostaną założone na koszt nowej instytucji „Wody Polskie”.

 

Powołanie „Wód Polskich” to realizacja zasady „rzeka, wały w jednych rękach”, co wiąże się z  dostosowaniem polskiego prawa do przepisów europejskich i wprowadzenie zarządu nad wodami w układzie zlewniowym, a nie administracyjnym, jak to było do tej pory.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, powołane na mocy ustawy, w imieniu Skarbu Państwa będzie pełnić rolę gospodarza na wszystkich wodach publicznych. Pozwolić ma to m.in. na sprawniejsze zarządzanie zasobami wodnymi, a także umożliwić planowanie inwestycji wieloletnich, a nie w ujęciu budżetu jednorocznego.

Prawo wodne ma wejść w życie z początkiem 2018 r.

Ostateczny projekt Ustawy znajduje się na stronach Sejmu RP:
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1529_u/$file/1529_u.pdf

Źródło: PAP