AKTUALNOŚCI

Ustawa o zmianie ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw weszła w życie.

03.08.2018

Z dniem 14 lipca 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276).

Wprowadziła ona wiele zmian, przy czym w zakresie biomasy na cele OZE dotyczyły one m.in.:

– definicji biomasy, która obecnie oznacza: ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, w tym substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, przetworzoną biomasę, w szczególności w postaci brykietu, peletu, toryfikatu i biowęgla, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych lub komunalnych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.

– definicji drewna energetycznego: surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego.

– wymogu minimalnego udziału biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy, który wynosi 85% dla instalacji spalania wielopaliwowego oraz dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego o mocy zainstalowanej elektrycznej wyższej niż 5 MW oraz 10% dla dedykowanych instalacji spalania biomasy oraz układów hybrydowych o mocy zainstalowanej elektrycznej wyższej niż 20 MW.

– nowych definicji: biomasy pochodzenia rolniczego, biowęgla, toryfikatu.

W mocy pozostał Art. 119a stanowiący, że Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe cechy jakościowo-wymiarowe drewna energetycznego biorąc pod uwagę konieczność optymalnego wykorzystanie surowca drzewnego na potrzeby przemysłowe oraz energetyczne.

Pomimo usunięcia z definicji biomasy zapisu dotyczącego zakazu spalania ziaren zbóż pełnowartościowych oraz objętych skupem interwencyjnym, wymóg ten został zachowany w Art. 44, który dotyczy warunków jakie musi spełnić wytwórca energii z OZE aby otrzymać świadectwo pochodzenia.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 29 czerwca 2018 r. i jest dostępna na jego stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1276

Źródło: RCL