STANDARDY CERTYFIKACJI

W związku z koniecznością uwierzytelniania pochodzenia biomasy na cele energetyczne, jak również wyeliminowania potencjalnych nieprawidłowości na polskim rynku tego surowca energetycznego, niezbędne jest wdrożenie systemu SNS, zarówno u użytkownika końcowego (jednostki wytwórczej), u dostawców, którzy w zakresie swojej działalności zajmują się obrotem biomasą (zakup i odsprzedaż), jak również przez producentów biomasy (miejsc wytwarzających biomasę), którzy stanowią źródło i pierwsze ogniwo łańcucha dostaw. System oceny  i kwalifikacji podmiotów będących uczestnikami łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne opracowany w oparciu o przepisy prawne i wytyczne Prezesa URE ma przede wszystkim usprawnić i uprościć proces wydawania świadectw pochodzenia, czyli korzystania z mechanizmu wsparcia dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych (tzw. OZE) oraz wyeliminowanie potencjalnych nieprawidłowości na rynku biomasy.

 

Koncepcją standardu jest zaznajomienie podmiotów z kompleksowym podejściem do zarządzania ryzykiem i minimalizowania ryzyka związanego z nabyciem materiału określanego jako materiał niespełniający definicji biomasy podanej w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 18 października 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1229 z późn. zmianami).
 
System Zasad Należytej Staranności opiera się na standardzie będącym podstawą przy certyfikacji. Wytyczne te opisują etapy, według których podmioty będące uczestnikami łańcucha dostaw mogą wdrożyć system we własnej organizacji.

 

Obecnie przy merytorycznym wsparciu instytucji naukowych i stowarzyszeń branżowych, przedstawicieli ze strony energetyki, a także producentów biomasy na cele energetyczne, trwają prace powołanego komitetu technicznego ds. opracowania standardu oraz procedur certyfikacji systemu opartego na zasadach należytej staranności (SNS) w obszarze łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne w ramach Krajowego Standardu Uwierzytelniania Biomasy (KSUB).

 

Podstawowe zasady i elementy certyfikacji

 

Formą oceny dokonywanej przez stronę trzecią jest audit na miejscu (audit procesu produkcyjnego i/lub dokumentacji).

 

Audit polega na zebraniu przez kompetentny zespół oceniający reprezentatywnej próbki w postaci dowodów z auditu, na której podstawie wyciągane są wnioski z oceny, podejmowana jest decyzja o wyniku auditu i o wydaniu certyfikatu lub odmowie wydania certyfikatu. Wielkość próbki zależy od wielu czynników m.in.: ilości dostawców i ilości dostarczanej biomasy, kraju pochodzenia, czy też źródła i samego pochodzenia biomasy.

 

W wyniku przeprowadzonego auditu przez Autoryzowaną Jednostkę Certyfikującą, sporządzany jest raport, zawierający informacje o celu i kryteriach oceny, jak również zawierający wynik oceny wraz ze wskazaniem obszarów zgodności, jak i obszarów wymagających doskonalenia wraz ze sformułowanymi spostrzeżeniami czy niezgodnościami.

 

Certyfikat Zgodności SNS wydawany jest każdorazowo po spełnieniu wszystkich kryteriów oceny.

 

Okres ważności certyfikatu wynosi 12 miesięcy, od momentu podjęcia decyzji o wydaniu certyfikatu.

 

Podmiot mający chęć przedłużyć ważność certyfikatu o kolejne 12 miesięcy, powinien zgłosić się ponownie z wnioskiem do jednostki certyfikującej w celu ponownego potwierdzenia przez nią skuteczności systemu oceny i kwalifikacji dostawców biomasy.

 

Proces certyfikacji

 

Bez nazwy-1