AKTUALNOŚCI

Prezydent podpisał nowelizacje Ustawy o OZE

15.09.2019

W dniu 09.08.2019 Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ustawy przewiduje m.in. przeprowadzenie aukcji OZE w 2019 r. Wprowadzone zapisy mają na celu również dookreślenie m.in. wybranych zagadnień ustawy OZE, w tym mechanizmów rozliczenia ujemnego oraz dodatniego salda z operatorem rozliczeń, wzmocnienia wiarygodności polskich gwarancji pochodzenia i ich uznawanie na zasadzie wzajemności z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Nowe zapisy w ustawie zezwalają na zwiększenie maksymalnej mocy instalacji wykorzystujących biogaz, które będą mogły skorzystać ze wsparcia w ramach systemu dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium), precyzują także określenia daty pierwszego wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w ramach systemu wsparcia i określenie poziomu opłaty OZE w danym roku kalendarzowym, przedłużenie terminu obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE, inne.

Do istotnych zmian należy również wsparcie rozwoju prosumenckiego wytwarzania energii elektrycznej.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Źródło: PAP