O KSUB

Krajowy Standard Uwierzytelniania Biomasy (KSUB) jest to system weryfikacji pochodzenia biomasy na cele energetyczne i został zbudowany w oparciu o przepisy prawne i wytyczne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki [zwany dalej ”URE”], w których to zaleca się przedsiębiorcom stworzenie systemu opartego na zasadach należytej staranności [zwany dalej” SNS] w obszarze oceny i kwalifikacji dostawców biomasy na cele energetyczne (kontroli dostaw biomasy), analogicznego do systemu przewidzianego w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r.

 

SNS winien obejmować trzy elementy właściwe do zarządzania ryzykiem:

 • dostęp do informacji;
 • ocenę ryzyka;
 • procedury ograniczenia i minimalizacji stwierdzonych ryzyk;

 

Na podstawie gromadzonych informacji i przeprowadzonej analizie ryzyka, biorąc pod uwagę odpowiednie kryteria podmioty będące uczestnikiem łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne w przypadku jego stwierdzenia winni je w sposób proporcjonalny ograniczać i minimalizować, w celu zapobiegania przypadkom wykorzystywania drewna pełnowartościowego, w rozumieniu przepisów powołanego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r.

 

Podmiotami objętymi systemem SNS są wszystkie podmioty będące uczestnikiem łańcucha dostaw biomasy wg poniższego schematu i są to zarówno przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną z OZE (użytkownik końcowy), dostawcy do użytkownika końcowego, jak i wytwórcy biomasy na cele energetyczne. Podmioty takie powinny opracować i wdrożyć SNS mający zapewnić transparentność w zakresie kontroli pochodzenia biomasy w całym łańcuchu dostaw.

 

Obraz1

 

Bazą na której opiera się SNS w łańcuchu dostaw biomasy jest KSUB, stanowiący fundamentalny element całego systemu. Oznacza to, że podmiot, który decyduje się na przystąpienie do KSUB, jednocześnie jest zobligowany do wdrożenia w swej organizacji systemu opartego na zasadach należytej staranności w obszarze oceny i kwalifikacji dostawców biomasy na cele energetyczne oraz uwierzytelniania pochodzenia biomasy w całym łańcuchu dostaw.

 

Rola administratora systemu:

 

Poniższym schemat obrazuje system KSUB oraz jego uczestników. Uczestnikami są Administrator Systemu, który jest właścicielem standardu PL-KSUB-SNS:2014 oraz podmioty gospodarcze (producenci, operatorzy logoistyczni i użytkownicy końcowi), które to uzyskały certyfikat SNS. Jednostki certyfikujące, jako przedstawiciele niezależnej strony trzeciej spełniające odpowiednie wymagania kryterialne i prowadzące procesy certyfikacji systemów opartych na zasadach należytej staranności (SNS) zgodnie ze standardem PL-KSUB-SNS:2014 w ramach procedury autoryzacji są uznawane przez Administratora Systemu.

 Bez tytułu 3

 

Celem wdrożenia SNS jest przede wszystkim:

 • zapewnienie pełnego dostępu do informacji o źródłach pochodzenia oraz dostawcach biomasy, pozwalające w ten sposób na identyfikację kontrahentów, od których nabyte zostało to paliwo, aż do podmiotu, który jako pierwszy wprowadził je na rynek Polski i dostarczył do użytkownika końcowego;
 • uwierzytelnienie całego łańcucha dostaw biomasy od miejsca wytwarzania do jednostki spalającej;
 • zagwarantowanie (uwiarygodnienie) pochodzenia biomasy w całym łańcuchu dostaw;
 • usystematyzowanie wymogów wobec łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne;

 

Korzyści z posiadania wdrożonego i certyfikowanego systemu SNS:

 • Prostota i transparentność systemu;
 • Uwzględnienie wszystkich istotnych stron uczestniczących w łańcuchu dostaw biomasy;
 • Brak dodatkowych kosztów związanych z wdrażaniem rozwiązań informatycznych;
 • Orientacja na minimalizowaniu ryzyka wprowadzenia produktu niezgodnego (tj. drewno pełnowartościowe), a nie na bilansowaniu wolumenów;
 • Niskie koszty wdrożenia i utrzymania systemu;
 • Krótki czas implementacji -> przyśpieszenie okresu rozliczeniowego;