AKTUALNOŚCI

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji (Nr 13/2017)

13.03.2017

W dniu 9.03.2017 roku Urzędu Regulacji Energetyki opublikował Informację Prezesa URE (Nr 13/2017) w sprawie realizacji obowiązku zachowania minimalnego udziału biomasy lokalnej łącznej masie biomasy wykorzystanej do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż Mikroinstalacja i mała instalacja.

 

Informacja ta została opublikowana na skutek zgłaszanych przez uczestników rynku wątpliwości związane z realizacją wymogu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.,) w zakresie obowiązkowego udziału biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy wykorzystywanej do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
 
W związku z trwającymi konsultacjami publicznymi nad projektem rozporządzenia Ministerstwa Energii w tym zakresie, na które powołuje się ustawy o odnawialnych źródłach energii w art. 61, minimalny udział biomasy, o której mowa w art. 44 ust. 3 pkt 7 tej ustawy, nie został określony.

 

W takiej sytuacji Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wprowadza wymóg spełnienia przez wytwórców energii w instalacjach odnawialnych źródeł energii:

  • wytwarzających energię elektryczną w procesie wspólnego spalania paliw konwencjonalnych i biomasy o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 5 MW,
  • stanowiących układy hybrydowe oraz jednostki biomasowe o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 20 MW,

Do czasu wydania aktu wykonawczego (na podstawie art. 61 ustawy o odnawialnych źródłach energii), obowiązani są stosować przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. Oznacza to, że wraz z wnioskiem o wydanie świadectwa pochodzenia, wytwórcy w instalacjach odnawialnego źródła energii (podanych powyżej) obowiązani są do przedstawienia dokumentów pozwalających na zakwalifikowanie danego rodzaju biomasy do tzw. biomasy „agro”, potwierdzających, że dany rodzaj paliwa biomasowego dostarczonego do procesu spalania:

  • pochodzi z upraw energetycznych,
  • stanowi odpad lub pozostałość z produkcji rolnej lub z przemysłu przetwarzającego jej produkty,
  • jest zbożem niespełniającym wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym i ziarnami zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu,
  • stanowi inny rodzaj odpadu ulegającego biodegradacji z wyłączeniem odpadów i pozostałości z produkcji leśnej, a także przemysłu przetwarzającego jej produkty.

Informacja Prezesa URE nr 13/2017 jest dostępna na stronie:
https://ure.gov.pl/pl/stanowiska/6937,Informacja-nr-132017.html

 
Źródło: www.ure.gov.pl