AKTUALNOŚCI

Biomasa lokalna i nie tylko, czyli projekt nowej ustawy o OZE c.d.

28.04.2016

Z każdym dniem dowiadujemy się coraz więcej na temat przygotowywanych zmian w Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii. Na dzień dzisiejszy wiadomo już o następujących zapisach i zmianach:

 • Większe wsparcie w systemie aukcji dla energii z OZE ma być udzielone technologiom, które „wytwarzają energię w sposób stabilny i przewidywalny„, a więc mniejsze wsparcie zostanie udzielone dla energii z wiatru i słońca.
 • Planuje się wprowadzenie koszyków/grup technologicznych.
 • Aukcje dla instalacji OZE mają być przeprowadzane oddzielanie, m.in. dla:
  – Instalacji o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej (łącznej bez względu na źródło pochodzenia) większej niż 4000 MWh/MW rocznie,
  – Instalacji OZE wykorzystujących odpady przemysłowe i komunalne, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpady z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, dla takich, w których emisja C02 jest nie większa niż 100 kg/MWh,
  – OZE wytwarzanych przez członków makroklastra i mikro klastra energii,
  – Instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW i większej niż 1 MW.
 • W aukcjach mogą uczestniczyć również hybrydowej instalacje OZE.
 • Prosumenci, czyli ci którzy jednocześnie są producentami i konsumentami energii wytworzonej w najmniejszych OZE, mają produkować ją jedynie dla siebie, a nie dla zysku.
 • Nie ma być taryf gwarantowanych dla prosumetów
 • Prosumentem może być każdy odbiorca końcowy energii, który albo nie prowadzi działalności gospodarczej, a jeśli ją prowadzi, to nie będzie ona związana z wytwarzaniem energii elektrycznej. Prosumentami będą mogły być osoby fizyczne ale również samorządy, kościoły czy inne firmy.
 • Mikro- i makroklastry energii – tworzenie ich ma zapewnić lokalną samowystarczalność energetyczną oraz przyczynić się do rozwoju nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na danym terenie. Mogą do nich przystępować zarówno osoby fizyczne, prawne, jak i jednostki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe lub jednostki samorządu terytorialnego. Podstawą działania miałoby być porozumienie cywilnoprawne, które określałoby równoważenie wytwarzania i zapotrzebowania energią z OZE i innych źródeł lub paliw, w ramach jednej sieci dystrybucyjnej na terenie gminy lub powiatu. Mikroklaster ma obsługiwać mniej niż dziesięć tysięcy odbiorców przyłączonych do takiego systemu dystrybucyjnego, natomiast makroklaster – mniej niż pięćdziesiąt tysięcy odbiorców.
 • Biomasa lokalna – czyli taka, która pierwotnie jest pozyskana w promieniu nie dłuższym niż 300 km od instalacji OZE.
 • Nowe hybrydowe instalacje OZE – czyli zespoły co najmniej dwóch OZE, różniących się stopniem dyspozycyjności (składający się np. z wiatraka wytwarzającego prąd tylko w czasie wietrznej pogody, uzupełnionego o biogazownię, która może działać niezależnie od pogody). Takie rozwiązanie ma zapewnić odbiorcom stały dostęp do energii.
 • Zarządca Rozliczeń S.A. ma zastąpić Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej (OREO).

 

Kolejnych proponowanych zmian oraz nowych zapisów możemy oczekiwać jeszcze w najbliższych dniach. Ustawa o OZE w nowym w ostatecznej wersji ma trafić do podpisu przez Prezydenta RP w połowie czerwca 2016 r.

 

Źródło: wnp.pl